Lakhe Chaur Marg, New Baneshwor, Kathmandu

(+977) 4472902, 4499662, 4483212, 4490349

4490446

mail@chelseainternational.com.np

Vidhya Sanskar H.S. School

To Top